Kursy kwalifikacyjne

Kursy przygotowujące do matury

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Matura to etap końcowy nauki w szkole średniej. Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz planować swoją dalszą edukację. Matura jest teraz egzaminem wstępnym na studia, dlatego otwiera ona przed tobą nowe drogi. Którą z tych dróg wybierzesz zależy od ciebie.
Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna).

Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości:
1. Zastanów się jakich przedmiotów najchętniej się uczysz. Odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz się pewniej ucząc się języka polskiego i historii, czy wolisz matematykę, fizykę czy chemię.
2. Wybierz w liceum ogólnokształcącym lubiane przez Ciebie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Kurs kompetencji ogólnych

Kurs kompetencji ogólnych jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

Absolwent kursu kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznych egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która zda egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych niżej uzyskuje tym samym potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Plan nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej:
a) język polski - 160 godzin,
b) język obcy nowożytny - 130 godzin,
c) historia - 60 godzin,
d) wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,
e) podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin,
f) geografia - 30 godzin,
g) biologia - 30 godzin,
h) chemia - 30 godzin,
i) fizyka - 30 godzin,
j) matematyka - 130 godzin,
k) informatyka - 30 godzin.

Kursy kompetencji ogólnych mogą się także odbywać dla liceum ogólnokształcącego i Gimnazjum z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka)

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone